• Ông Đào Mạnh Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc 2014 - 2019
  • Học hàm, học vị:
   BSCK2; Thạc sỹ; Thầy thuốc ưu tú
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thành viên Hội Da liễu châu Á

   - Ủy viên Ban chấp hành Hội Da liễu VN (2014-2021)

   - Chuyên gia đầu ngành Da liễu Hải Phòng từ năm 2015

 • Bà Vũ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc từ 1993 - 2014
  • Học hàm, học vị:
   BSCK2; Thầy thuốc ưu tú
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Ủy viên Ban chấp hành Hội Da liễu VN (2001- 3/2016)

   - Giải thưởng Lê Chân

 • Ông Nguyễn Văn Mệnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trạm trưởng từ 1990 - 1993
  • Học hàm, học vị:
   Bác sỹ chuyên khoa Da liễu
 • Bà Cao Thị Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trạm Trưởng từ 1981 - 1990
  • Học hàm, học vị:
   Bác sỹ chuyên khoa Da liễu
 • Ông Phạm Văn Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trạm Trưởng từ 1971 - 1980
  • Học hàm, học vị:
   Bác sỹ chuyên khoa Da liễu.
Giới thiệu